30.9.20

Μεγάλος ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα...


Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ...

Πάνω από 23 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ, ήτοι 1 στα 4, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με την Ελλάδα να κατατάσσεται τρίτη στην παιδική φτώχεια πίσω από τις Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το... Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε ειδική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει το πόσο αποτελεσματικές είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Οι διαπιστώσεις στις οποίες προχώρησε μετά την έρευνα του είναι απογοητευτικές.

Στη νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπεται η ευθεία στόχευση χρηματοδότησης στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους ελεγκτές του συνεδρίου δεν μπορούσαν να ποσοτικοποιήσουν το ύψος των κονδυλίων που είχαν διατεθεί σε έργα για την άμεση αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους!

Η έρευνα έδειξε πως τα επίπεδα φτώχειας των παιδιών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Τέσσερα κράτη μέλη, ήτοι οι Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ιταλία κατέγραψαν ποσοστό παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού άνω του 30%, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τρία παιδιά αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο αυτό. Σε κράτη μέλη όπως οι Δανία, Ολλανδία, Τσεχία και Σλοβενία που αναφέρθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά, μόλις 1 στα 6 παιδιά διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Αξίζει μα σημειωθεί πως στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν το 2008 στο 28,7% του συνόλου και το 2018 είχε αυξηθεί στο 33,3%, ως απότοκο της κρίσης.

Δεδομένου ότι η παιδική φτώχεια παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ, δεδομένου ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά εξακολουθεί να διατρέχει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής:

-Να συμπεριλάβει δράσεις και στόχους για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο σχέδιο δράσης της για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών Δικαιωμάτων.

-Να αποκτήσει σαφή εσωτερική καθοδήγηση για τον εντοπισμό καταστάσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στη διατύπωση ειδικής ανά χώρα σύστασης που σχετίζεται άμεσα με την παιδική φτώχεια, ως μέρος της ανάλυσής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

-Να στοχεύσει σε επενδύσεις στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και να τις παρακολουθεί.

-Να διασφαλίσει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα στάδια και η συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών ενόψει της προετοιμασίας της επικείμενης πρωτοβουλίας πολιτικής της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά.

Από την πλευρά της η Κομισιόν ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πως ξεκινά ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει δύο έτη και θα περιλαμβάνει διάφορα πιλοτικά έργα που θα υλοποιηθούν στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, καθώς και σειρά ενδελεχών αναλύσεων των εθνικών πολιτικών και προγραμματικών πλαισίων, καθώς και την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε Ισπανία, Λιθουανία, Γερμανία, Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη μελλοντική πρωτοβουλία «Επένδυση για τα παιδιά» το 2021, η οποία θα ενσκήψει στοχευμένα στο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας...

cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: