31.1.17

Το μέλλον της Ελλάδας είναι ψηφιακό...

Διαδίκτυο
Νίκος Παππάς*

Η προνομιακή γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της...
νέας ανάπτυξης.

Η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί κόμβος των κάθε είδους δικτύων της ευρύτερης περιοχής, με προφανή και σημαντικότατα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία μας.

Προϋπόθεση, όμως, για να αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση είναι να αναπτύξουμε ταχύτατα και αξιόπιστα δίκτυα.

Ο στόχος για το 2020, όπως έχει τεθεί από την Ψηφιακή Αντζέντα, είναι σαφής: Κάθε πολίτης στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε πολύ υψηλές ταχύτητες Ιντερνετ (άνω των 30 Mbps), ενώ το 50% των νοικοκυριών θα πρέπει να απολαμβάνει ακόμη υψηλότερες ταχύτητες, άνω των 100 Mbps.

Η υποχρέωση της Πολιτείας είναι, επίσης, ξεκάθαρη: να διευκολύνει την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων, ώστε να ωφεληθεί συνολικά η κοινωνία και η οικονομία.

Και, μάλιστα, να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο ώστε κανένας Ελληνας, όποιος και αν είναι, σε όσο απομακρυσμένο σημείο της επικράτειας και αν κατοικεί, να μη μείνει πίσω, αποκλεισμένος από την ψηφιακή επανάσταση.

Διότι, για την κυβέρνηση ΣΥΡΙZΑ, είναι θέμα δημοκρατίας. Σε λίγο, οι αποστάσεις δεν θα μετριούνται με χιλιόμετρα, αλλά με gigabits κι εμείς δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε αποκλεισμένο ούτε έναν Ελληνα.

Είναι γνωστό πως η εγκατάσταση των νέων δικτύων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από μέρους των παρόχων, καθώς μεγάλο τμήμα των εργασιών τους αντιπροσωπεύουν έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφές, σωληνώσεις, κ.λπ.).

Η δική μας παρέμβαση, η μέριμνα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δηλαδή, είναι να θεσμοθετηθούν μία σειρά από μέτρα τα οποία θα αποβλέπουν:

► στην αποτελεσματικότερη χρήση των υπαρχουσών υποδομών

► στον περιορισμό των εμποδίων κατά την εκτέλεση νέων έργων πολιτικού μηχανικού από τους παρόχους.

Με άλλα λόγια, βάζουμε τέλος στο «σκάψιμο» χωρίς λόγο.

Τελειώνουμε με τους φορείς που, χωρίς να ενημερώνουν ο ένας τον άλλον, ανοίγουν ο καθένας τις δικές του… τρύπες, με συνέπεια να εκτινάσσουν το κόστος, αλλά και να προκαλούν βλάβες ο ένας στα δίκτυα του άλλου.

Με το νομοσχέδιο για τα «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις», που φέρνουμε προς ψήφιση:

1. Καθορίζουμε το πλαίσιο μέσω του οποίου οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που επιθυμούν να εγκαταστήσουν υψίρρυθμα δίκτυα, μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε υποδομές φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, σιδηροδρόμων - οδών - λιμένων - αερολιμένων κ.ά.

2. Υποχρεώνουμε τους φορείς, που εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν νέα έργα εγκατάστασης υποδομών (πλήρως ή μερικώς χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο) να παρέχουν πληροφορίες για αυτά μέσω ενός Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (ΕΣΠ), ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι για παράλληλες εργασίες (και οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και να αποφεύγονται οι αλλεπάλληλες εργασίες εγκατάστασης δικτύων στο ίδιο σημείο.

Ετσι, εκτός από τον συντονισμό των τεχνικών έργων, επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους εργασιών για σειρά από φορείς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ειδική διαδικτυακή πύλη που θα δημιουργηθεί, το ΕΣΠ δηλαδή, θα τηρείται από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και θα περιέχει στοιχεία όπως η τοποθεσία, η οριζοντιογραφία και το είδος των έργων, καθώς και η υλική υποδομή και τα στοιχεία του δικτύου, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επόμενα έργα, καθώς και για την αποφυγή βλαβών.

3. Απαιτούμε από τους κατασκευαστές νέων κτιρίων (μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016) να φροντίζουν για την κατάλληλη υλική υποδομή των κατασκευών τους, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή τους με δίκτυο οπτικών ινών.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις παλαιότερες οικοδομές, όπου θα δίνεται στους παρόχους η δυνατότητα να εγκαθιστούν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε κοινόχρηστους χώρους, μετά τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων.

Η παρέμβαση για την ώθηση της εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων είναι μόνο μία από τις δράσεις που θα δώσουν συνολική ώθηση στην οικονομία, θα δώσουν ώθηση στους startupers, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα άρουν τους αποκλεισμούς από τη διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας. Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα ξεκίνησε.

*Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης...

efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: