31.5.16

Στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος...

ΒουλήΣτην κεντρική νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής έστειλε το υπουργείο Οικονομίας το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο...
και σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσει να συζητείται στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, την Παρασκευή.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, και ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 16.00, θα παραχωρούν συνέντευξη Τύπου με θέμα τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Να θυμίσουμε πως την Πέμπτη 5 Μαΐου, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (και το παράρτημα αυτού).
Ποιοι μπορούν να είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, ομάδες παραγωγών (ΟΠ), αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011. Ακόμη, μπορεί να είναι δικαιούχοι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει 500.000 ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του νόμου, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος νόμου:

α) Οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 18 Γ.Α.Κ. και στις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/ 01) της 31ης Ιουλίου 2014.

β) Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.

γ) Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι θυγατρικές εταιρίες τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επίσης, εταιρίες, στις οποίες συμμετέχει το ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή εταιρίες που λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

δ) Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών...


Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: