29.9.10

Λουκέτο για 500 ευρώ!...


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη
Φυλάκιση ακόµα και για µη απόδοση του ΦΠΑ...
Λουκέτα - εξπρές για 48 ώρες σε επιχειρήσεις οι οποίες εντοπίζονται να µην έχουν κόψει πάνω από 10 αποδείξεις ή έστω µία αξίας πάνω από 500 ευρώ και αυξηµένες ποινές φυλάκισης ακόµα και για… µικροφοροφυγάδες που βαρύνονται µε µη απόδοση ΦΠΑ ή άλλων... παρακρατούµενων φόρων, ακόµα κι αν δεν υπερβαίνουν τα 3.0000 ευρώ, φέρνουν διατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών που περιελήφθησαν στο νοµοσχέδιο για την περαίωση. Παράλληλα συγκροτούνται ειδικές οµάδες ράµπο οι οποίοι θα λαµβάνουν µέτρα είσπραξης κατά των οφειλετών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, συµπεριλαµβανοµένων των κατασχέσεων ακινήτων και καταθέσεων.

Ετσι οι φοροφυγάδες θα έρχονται πιο εύκολα αντιµέτωποι µε της φυλακής τα σίδερα, καθώς οι προϊστάµενοι των εφοριών θα είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µηνυτήρια αναφορά στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την άµεση άσκηση ποινικών διώξεων σε περιπτώσεις που δεν έχει αποδοθεί ΦΠΑ πάνω από 75.000 ευρώ σε ετήσια βάση, αν δεν έχουν εκδοθεί δέκα αποδείξεις ή αποδείξεις _ ανεξαρτήτως πλήθους _ η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 500 ευρώ, καθώς και σε περιπτώσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων πάνω από 150.000 ευρώ.

Με τη δέσµη µέτρων που ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο για την περαίωση, το υπουργείο Οικονοµικών φιλοδοξεί να σφίξει τον κλοιό γύρω από τους φοροφυγάδες και να κλείσει µέρος τουλάχιστον µιας ανοιχτής πληγής απόκρυψης φορολογητέας ύλης 50 δισ. ευρώ τον χρόνο (σύµφωνα µε µελέτη της Εθνικής Τράπεζας), η φορολόγηση της οποίας θα µπορούσε να ενισχύει σε ετήσια βάση τα έσοδα µε επιπλέον 9 δισ. ευρώ. Επιχειρείται παράλληλα - κατά την επιχειρηµατολογία της ηγεσίας του υπουργείου Οικονοµικών - σε συνδυασµό µε την περαίωση, να µπει µια διαχωριστική γραµµή: δίδεται από τη µια πλευρά η δυνατότητα περαίωσης των εκκρεµών υποθέσεων έως το 2009, αλλά από ‘δώ και πέρα οι φοροφυγάδες θα αντιµετωπίζονται χωρίς… οίκτο.

Ενδεικτικές των προθέσεων του υπουργείου Οικονοµικών είναι οι διατάξεις που περιελήφθησαν στο νοµοσχέδιο για την περαίωση και αναµένεται να συµπληρωθούν περαιτέρω µε το νοµοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες - εξπρές. Στο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται:

n Φυλακή από 30 µέρες έως 5 χρόνια στις περιπτώσεις που τελείται το αδίκηµα της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δηµόσιο ΦΠΑ, Φόρου Κύκλου Εργασιών, παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, ακόµα και αν δεν υπερβαίνουν τα 3.000

ευρώ τον χρόνο. Μέχρι σήµερα, τέτοιου είδους παραβάσεις δεν επέσυραν ποινή φυλάκισης.

Κατά τα λοιπά παραµένουν οι προβλέψεις για ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους για φοροδιαφυγή από 3.000 έως και 75.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης µέχρι 10 χρόνια, εφόσον σε ετήσια βάση η φοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ.

n Αύξηση της ποινής φυλάκισης από τουλάχιστον 2 σε κατ’ ελάχιστον 4 µήνες για όσους δεν εκδίδουν ή εκδίδουν ανακριβώς αποδείξεις και τιµολόγια για τρεις διαφορετικές συναλλαγές ή παρεµποδίζουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου µε χρησιµοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων. Αν οι παραβάτες ξανασυλληφθούν από τους ελεγκτές µε τις ίδιες παραβάσεις µέσα σε διάστηµα τριών ετών, τότε οι αρχικές ποινές φυλάκισης διπλασιάζονται (τουλάχιστον έξι µήνες).

n Επέκταση του πεδίου εφαρµογής για την άσκηση άµεσης ποινής δίωξης αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και σε άλλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Στη λίστα πλέον περιλαµβάνονται υποθέσεις µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δηµόσιο του ΦΠΑ, του Φόρου Κύκλου Εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσό που ο υπόχρεος δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς ή συµψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε ως επιστροφή ΦΠΑ υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα 75.000 ευρώ, υποθέσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων και τιµολογίων όταν τα παραστατικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν από τον υπόχρεο είναι πάνω από δέκα ή υπερβαίνουν σε αξία τα 500 ευρώ και υποθέσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή, εφόσον η αξία των στοιχείων υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ζητείται από τον αρµόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και χωρίς να εξαρτάται η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας από οποιαδήποτε προθεσµία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από όργανα της φορολογικής διοίκησης ή τελεσίδικης κρίσης του διοικητικού δικαστηρίου.

n Υποχρέωση του προϊσταµένου της Εφορίας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός αυτών που ρυθµίζονται µε την προηγούµενη παράγραφο, να υποβάλλει αµέσως σχετική µηνυτήρια αναφορά στην αρµόδια εισαγγελική αρχή, για την άσκηση της κατά νόµο ποινικής δίωξης σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν τελεστεί αδικήµατα φοροδιαφυγής και οι υπόχρεοι δεν έχουν ασκήσει προσφυγή κατά του φύλλου ελέγχου στο οποίο διαπιστώνονται οι πράξεις που συνιστούν το αδίκηµα της φοροδιαφυγής.

n Σφράγιση της επαγγελµατικής εγκατάστασης του επιτηδευµατία (κατάστηµα, γραφείο, εργοστάσιο, αποθήκη) µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών για 48 ώρες στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι δεν έχουν εκδοθεί παραπάνω από 10 παραστατικά ή εάν η αξία του παραστατικού που δεν έχει παρανόµως εκδοθεί δεν είναι πάνω από 500 ευρώ.

n Συγκρότηση ειδικών οµάδων για τη λήψη µέτρων είσπραξης από οφειλέτες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
ΝΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: