28.9.10

Άρθρο 12, παράγραφος 6...

Η φωτογραφική διάταξη για τον Κουρή...
Ο κύριος Παπακωνσταντίνου μερίμνησε στο σχέδιο νόμου για την περαίωση ν' απαλλάξει από τα εικονικά τιμολόγια τον φίλο του τον Κουρή. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπαμε, του χάρισε 80 εκατομμύρια.

Διαβάστε τι αναφέρεται στο Άρθρο 12, παράγραφος 6: "Επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει τέτοια στοιχεία, κατά το...

... άρθρο 19 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, μπορεί να υποβάλλει στην αρμόδια για τη
φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., ειδικό σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώσει τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και την αξία καθενός από αυτά καθώς και τη συνολική αξία.

Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φόρος εισοδήματος ίσος με το 55% αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το ειδικό σημείωμα υποβάλλεται μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 13. Με την υποβολή του καταβάλλεται το 20% του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις η κάθε μία εκ των
οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ, εκτός της τελευταίας.

Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση, είτε αφορά σε προσαυξήσεις, είτε σε πρόστιμο του Κ.Β.Σ., είτε σε θέματα κύρους των βιβλίων, αποκλειστικά και μόνο για τα δηλωθέντα μη νόμιμα φορολογικά
στοιχεία και εφαρμόζεται για τα στοιχεία αυτά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: