31.10.13

Ένας χρόνος παράταση στην αξιολόγηση και αναδιάρθρωση του δημοσίου...

Η 31η Δεκεμβρίου του 2014 τίθεται ως νέα προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, ύστερα από ...
τροποποίηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 "βάσει του αποτελέσματος της αξιολόγησης και το αργότερο έως 31.12.2013 ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες περιορισμένου αντικειμένου ή αρμοδιοτήτων, μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν". Μετά την τροποποίηση, που κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Την ίδια ώρα στη Βουλή έχουν διαβιβαστεί έγγραφες απαντήσεις δέκα υπουργείων για την πορεία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις αυτές, η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, βρίσκεται όμως σε εξέλιξη η αξιολόγηση των δομών άλλων φορέων του δημοσίου.

Σε όλα τα υπουργεία συγκροτήθηκαν Επιτροπές για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών τους μονάδων, οι οποίες συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες (coaches) από τις χώρες μέλη της ΕΕ και με την Task Force.

Τα βασικά κριτήρια για την αναδιάρθρωση των δομών είναι:

Η αξιολόγηση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων (κατά πόσο δημιουργεί προστιθέμενη αξία κάθε οργανωτική μονάδα)

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των οργανωτικών μονάδων (εάν ο σχεδιασμός είναι ο βέλτιστος δυνατός)

Η αξιολόγηση των διαδικασιών (κατά πόσο η εκάστοτε δομή επιτρέπει άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών)

Η αξιολόγηση της συμβατότητας των δομών με τους στόχους, βάσει ποσοτικών δεδομένων για τις λειτουργικές δαπάνες, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους.

Η δυνατότητα κατάργησης ή και συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης...
matrix24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: