31.10.17

Εισπράξεις 46,8 δισ. ευρώ ζητά ο Τσακαλώτος...

από τον Πιτσιλή...

Σωρευτικά και στο ακέραιο θα πρέπει να υλοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι ποσοτικοί στόχοι είσπραξης εσόδων αλλά...
και επιστροφών φόρου, οι οποίοι περιγράφονται στον προϋπολογισμό 2017.

Αυτό ορίζεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, με αποδέκτη τον διοικητή αλλά και τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, η οποία φέρει ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2017, αφορά στον προϋπολογισμό 2017 και ενσωματώνει τα μεγέθη εσόδων, όπως καταγράφονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2017 (πίνακας 3.4 σελίδα 60).

Με απλά λόγια, στην απόφαση ορίζεται ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ πρέπει να συλλέξουν 20,415 δισ. ευρώ άμεσων φόρων, εκ των οποίων 13,659 δισ. ευρώ είναι οι φόροι εισοδήματος και 26,443 δισ. ευρώ έμμεσων φόρων, εκ των οποίων 14,476 δισ. ευρώ από ΦΠΑ.

Σημειώνεται παράλληλα πως στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτελεί και η 100% πλήρωση των προϋπολογισθεισών επιστροφών εσόδων από την κανονική ροή και όχι από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων, συνολικού ύψους 3,289 δισ. ευρώ. Συνολικά, στο τέλος της ημέρας, ή ακριβέστερα κατά την επικύρωση των στοιχείων από τη Eurostat τον ερχόμενο Απρίλιο, το ταμείο θα πρέπει να δείχνει καθαρές ετήσιες εισπράξεις, εξαιρουμένων των επιστροφών ύψους 46,8 δισ. ευρώ.

Η απόφαση αυτή υπογράφηκε μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2018, με το οποίο μεταξύ άλλων γίνεται παραδοχή υστέρησης των εσόδων από φορολογία εισοδήματος άνω των 900 εκατ. ευρώ φέτος αλλά και μετά την πιστοποιημένη υπέρβαση του ετήσιου στόχου για τις επιστροφές φόρων ήδη από τον Σεπτέμβριο, αν και γίνεται ειδική μνεία για τυχόν υπερβάσεις επιστροφών.

Αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών που ερωτήθηκαν σχετικά, διευκρινίζουν ότι η απόφαση αυτή θα εκδίδεται εφεξής σε ετήσια βάση (όχι με τέτοια καθυστέρηση) και συνδέεται με την ανεξαρτητοποίηση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κρίνεται με βάση ετήσια ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία περιγράφονται στο συμβόλαιό του.

Ειδικά ως προς τους στόχους εσόδων, ορίζεται στην απόφαση Τσακαλώτου πως «ως βάση υπολογισμού επί του οποίου θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι το καθαρό ποσό που προκύπτει με βάση τον παρακάτω τύπο (ποσά σε εκατ. ευρώ):

Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού Προ Επιστροφών 53.663 - Επιστροφές Εσόδων 3.289 - Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού μετά επιστροφών 50.374 - Μη τακτικά έσοδα 618 - Έσοδα Αποκρατικοποιήσεων 2,044 + Επιστροφές φόρων 3.289 - Απολήψεις από ΕΕ 523 - Λοιπά μη φορολογικά Έσοδα 3.620 = Βάση υπολογισμού Στόχου (46.858)

Τυχόν υπέρβαση του στόχου για τις επιστροφές δεν επηρεάζει το καθαρό ποσό του στόχου, καθώς αυτό θα υπολογίζεται με βάση το ποσό των επιστροφών που αναγράφεται στον προϋπολογισμό».

Στην απόφαση ορίζεται ακόμα:

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ποσά τα οποία προήλθαν από τη λήψη παρεμβάσεων που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον Πίνακα (του προϋπολογισμού) και θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εντός του έτους 2017.
Ως ποσό εσόδων των εν λόγω παρεμβάσεων, το οποίο αφαιρείται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων), θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

(α) σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ,

(β) σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

2. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από τη Eurostat, τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους...

ΠΗΓΗ: Εuro2day

Δεν υπάρχουν σχόλια: