30.8.11

«Απλοποίηση διαδικασίας συμμετοχής παραγωγών στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ...


ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ο νομός Μεσσηνίας είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός, όπου μεγάλο μέρος της οικονομίας του προέρχεται από την καλλιέργεια της γης. Ιδιαίτερα σήμερα, η ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή έχει γίνει συστηματικότερη, καθώς πολλοί είναι αυτοί που επιστρέφουν από τα...
αστικά κέντρα στην περιφέρεια και απασχολούνται ως νέοι αγρότες, με την ελαιοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια σύκου, τα κηπευτικά και άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μεσσηνία διαθέτει κατεξοχήν καλλιέργειες που προσιδιάζουν στις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 2092/91 (Βιολογικός Τρόπος Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων). Μάλιστα, σε εκτάσεις που πολλές φορές ανέρχονται και σε ολόκληρες κοινότητες, όπως για παράδειγμα μεγάλο μέρος της Μάνης, οι κάτοχοι των αγροτεμαχίων και οι επαγγελματίες αγρότες δεν κάνουν χρήση λιπασμάτων και υιοθετούν το μοντέλο της βιολογικής καλλιέργειας, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό την παραγωγή φυτικών προϊόντων με ήπια μέσα και φυσικές διεργασίες.
Στο άρθρο 4 του υπ’ αριθμόν 115/2008 Π.Δ., διευκρινίζεται η διαδικασία χορήγησης παραγωγικών αδειών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται με τον τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας». Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός από την αίτηση στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 6 του προαναφερομένου Π.Δ., η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευομένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου,
δ) Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών,
ε) Αντίγραφο αρχικής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο/η αιτών/ούσα αναφέρει ότι: «Ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (γεωργίας, μελισσοκομίας, εκτροφής πουλερικών κ.λπ.) ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος. Δεν κατέχει παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για τις Λαϊκές Αγορές της Χώρας ή άδεια για το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο − πλανόδιο). Πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με τον/την αιτών/ούσα στην παραγωγή των προϊόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, ο/η σύζυγος είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας με αναφορά στο ποσοστό της συνολικής παραγωγής για το καθένα πρόσωπο χωριστά που προτίθεται να διαθέσει στις βιολογικές αγορές και ότι για τα πρόσωπα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ.».
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και το έγγραφο πιστοποίησης (γραπτή βεβαίωση).
Στόχοι της Πολιτείας, διαχρονικά, είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με σύγχρονη μορφή. Ωστόσο, με τη σωρεία των ανωτέρω δικαιολογητικών, η καλλιέργεια και εμπορία βιολογικών προϊόντων δυσχεραίνεται, αλλά πολύ περισσότερο, ταλαιπωρούνται και αποπροσανατολίζονται οι δικαιούχοι αγρότες από την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται από τη διαδικασία αγρότες που βασίζονται σε στόχους, αρχές και κοινές πρακτικές για την σωστή καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων. Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1. Πώς προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να περιορίσει την γραφειοκρατική διαδικασία των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας;
2. Πώς σκοπεύει η Πολιτεία να μειώσει το συνολικό κόστος έκδοσης άδειας στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας;
3. Μπορεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση (ΥΠ.Α.Α.Τ.), να βοηθήσει ως προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας τα αρχεία των εγγεγραμμένων βιολογικών παραγωγών;
Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου
http://newsmessinia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: