30.12.10

«Επενδύστε στην Ελλάδα» Δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου της Εταιρίας ...


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου της Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα» δημοσίευσε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκης. Η προθεσμία λήγει σε μια εβδομάδα, δηλαδή στις 7 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για την εταιρία που θα αναλάβει την ...
εφαρμογή του λεγόμενου «fast track» καθώς θα εισηγείται στην αρμόδια διυπουργική επιτροπή για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στην ταχεία διαδικασία του νόμου ενώ θα λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης ("one stop shop"). Σύμφωνα, με το Ν.3894/2010, ο Πρόεδρος της εταιρείας έχει επίσης ως αρμοδιότητες το Στρατηγικό Σχεδιασμό των επενδύσεων, τις διεθνείς σχέσεις με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Ελληνική ιθαγένεια.
2) Κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3) Σημαντική διοικητική εμπειρία σε υψηλόβαθμη αντίστοιχη θέση Διοίκησης.
4) Σημαντική διεθνή εμπειρία στο οικονομικό επενδυτικό περιβάλλον και τις διεθνείς σχέσεις.
5) Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και άλλης μιας βασικής ξένης γλώσσας.
6) Να μην έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή άλλη ενεργή επαγγελματική σχέση με φορείς υλοποίησης στρατηγικών ή άλλων επενδύσεων που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Προέδρου της εταιρείας.
7) Λευκό ποινικό μητρώο.

ΒΗΜΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: