31.12.20

Ενίσχυση σε Star και Alpha...


Αυξήσεις κεφαλαίου στους συνεργαζόμενους σταθμούς Alpha (Motor Oil) και Star (Όμιλος Βαρδινογιάννη) και στην εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων Green Pixel. Το 2020 τελειώνει, αλλά ο... οικονομικός απολογισμός στο συγκεκριμένο κομβικό τηλεοπτικό εγχείρημα έχει ήδη γίνει.

Στις 30 Νοεμβρίου, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Νέας Τηλεόρασης ΑΕ (Star), πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 250.000 ευρώ, με την καταβολή μετρητών. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 36.570.535 ευρώ και διαιρείται σε 7.314.107 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 2.250.000 ευρώ, το οποίο ποσό, προσαυξανόμενο με το από την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 94.055.996,31 ευρώ».

Όσον αφορά τον Alpha, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, την ίδια μέρα (30/11/2020), αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 14.209.816,72 ευρώ, με ακύρωση 16.147.519 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ, αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και διαγραφή ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 

Ταυτόχρονα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 9.979.381,28 ευρώ με την έκδοση 11.340.206 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ και υπέρ το άρτιο αξίας 2,03 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό κεφαλαιοποιείται ποσό 32.999.999,46 ευρώ της Mediamax Holdings Limited, όπως απορρέει από το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου (28/7/2020) μεταξύ της Alpha Δορυφορικής Τηλεόρασης ως εκδότριας και της μετόχου εταιρείας ως ομολογιούχου δανείστριας.

Τέλος, πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3.000.000 ευρώ, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 12 Αυγούστου 2020. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.159.500 ευρώ και διαιρείται σε 631.900 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: