2.8.10

Φονικές πληµµύρες...

Πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πληµµύρες στο Βορειοδυτικό Πακιστάν και ο αριθµός των νεκρών αναµένεται να αυξηθεί. Περίπου 30.000 άν δρες του στρατού του Πακιστάν καταβάλλουν υπεράνθρωπες προ σπάθειες και µέχρι στιγµής έχουν καταφέρει να διασώσουν του λάχιστον 27.000 Πακιστανούς.

Αξιωµατούχοι ωστόσο παραδέχο νται πως ...
σε αποµακρυσµένες πε ριοχές ίσως κάποιοι να παραµέ νουν ακόµη εγκλωβισµένοι και να περιµένουν για βοήθεια. «Τώρα υπάρχει µεγάλος κίνδυνος για υδα τογενείς λοιµώξεις, όπως διάρ ροια, άσθµα, δερµατικές αλλερ γίες, ίσως και χολέρα», δήλωσε ο Σαχαριάρ Μπανγκάς, διευθυ ντής του παγκόσµιου οργανισµού World Vision για θέµατα που αφο ρούν το Πακιστάν. Και επειδή πά ντα υπάρχουν και χειρότερα, η µε τεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ακόµη πιο σφοδρές βροχοπτώ σεις για τις επόµενες ηµέρες.
Κλικ από τα ΝΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: