30.11.16

Καθορίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων της Βουλής...

Αποτέλεσμα εικόνας για Βούτσης
Με απόφαση που υπογράφει ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Βουλής.
Αξιολογητές των...
υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικοί προϊστάμενοί τους, κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης. Στην περίπτωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο ή στον Γενικό Γραμματέα συντάσσονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα, αντίστοιχα.

Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσής κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.

β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

γ) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

δ) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης.

ε) Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στην απόφαση 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Η προθεσμία αυτή ισχύει και για τους αξιολογητές που απώλεσαν την ιδιότητά τους αυτή, πριν από την 31η Μαρτίου, λόγω μετακίνησης σε άλλη Υπηρεσία.

Ακόμη, αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την Υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα του Τμήματος Αξιολόγησης Προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός, ο Ειδικός Θεματικός ή Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, ο Προϊστάμενος του Γραφείου του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού, Ειδικού Θεματικού ή Ειδικού Γραμματέα της Βουλής, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

γ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά από το Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον υπάλληλο που αφορά. Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί από το Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. Αν η απόκλιση μεταξύ των δύο αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια για τη βαθμολόγηση είναι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: