31.8.18

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 24 εκατ. ευρώ...

...για το Β' τρίμηνο του 2018...

Τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €24 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018 έναντι ζημίας €79 εκατ. το...
1ο 3μηνο 2018. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. στο εξάμηνο.

Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Ισολογισμός
• Επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των NPE, με €3,5 δισ. μείωση το 1ο 6μηνο
• Πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ. κατά το 2ο 3μηνο
• Δείκτης Κάλυψης NPE στο 49%, δείκτης Κάλυψης NPL στο 81%
• Οριστική επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧA 9 σε €2,0 δισ.
• Koντά στην ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων εξωτερικού του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 2015-2018

Προφίλ Ρευστότητας

• Εξάλειψη της χρηματοδότησης ELA στα μέσα Ιουλίου 2018
• Τα Διατραπεζικά Repos υπερδιπλασιάστηκαν το 1ο 6μηνο, στα €3,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018
• Αύξηση των Καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €1,0 δισ. το 1ο 6μηνο στα €41,9 δισ.
• Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 92% στην Ελλάδα από 115% ένα χρόνο πριν
• Καλυμμένες Ομολογίες ύψους €4 δισ. έλαβαν πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (BBB low), διευρύνοντας τα επιλέξιμα για την ΕΚΤ ενέχυρα

Αποτελεσματικότητα Κόστους και Χαμηλότερο Κόστος Κινδύνου
• Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο στις 246 μ.β. και Καθαρά Έσοδα Προμηθειών προς Ενεργητικό στις 53 μ.β. στο 2ο 3μηνο, και τα δύο βελτιωμένα σε τριμηνιαία βάση
• Λειτουργικό Κόστος μειωμένο κατά 4% σε ετήσια βάση, με δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 54% (επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 1ο 6μηνο)
• Κόστος Προβλέψεων στις 158 μ.β. το 1ο 6μηνο 2018 έναντι 233 μ.β. το 1ο 6μηνο 2017
• Κερδοφόρο 2ο 3μηνο από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, με €24 εκατ. Καθαρό Κέρδος (€39 εκατ. το 1ο 6μηνο από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες)

Κεφαλαιακή Βάση
• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET-1) στο 13,6% τον Ιούνιο 2018
• Pro-forma CET-1 στο 14,0% τον Ιούνιο 2018, προσαρμοσμένο για μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού από την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE και την επικείμενη πώληση των δραστηριοτήτων σε Βουλγαρία και Αλβανία
• Συνέχιση της εφαρμογής του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης 2018

Η δήλωση της Διοίκησης:

«Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η Ελλάδα έχει κάνει ένα βήμα-ορόσημο προς την επιστροφή στην ομαλότητα, σημείο αφετηρίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Τους τελευταίους 15 μήνες, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενεργοποιώντας τις προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την πρόοδό της. Πρώτον, η κερδοφορία έχει αποκατασταθεί σταδιακά, με €24 εκατ. επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2ο 3μηνο (€39 εκατ. το 1ο 6μηνο).

Είναι σημαντικό ειδικά πως η Κύρια Τραπεζική Δραστηριότητα της Πειραιώς έχει επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος €206 εκατ. το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας Απόδοση Εσόδων προς Σύνολο Ενεργητικού (RοA) στο 1,1%. Δεύτερον, το προφίλ ρευστότητας είναι βελτιωμένο σε κάθε τρίμηνο εδώ και σχεδόν δύο έτη. Η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2ο 3μήνου και έχει πλήρως εξαλειφθεί από τα μέσα Ιουλίου παρά την πρόσφατη άρση της εξαίρεσης αποδοχής των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων στις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ (waiver lift).

Είμαστε επιπλέον στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι οι καλυμμένες ομολογίες μας έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας και, ως εκ τούτου, θα είναι επιλέξιμες από την ΕΚΤ ως εξασφαλίσεις. Τρίτον, μεταξύ των βασικών στόχων της νέας διοίκησης της Τράπεζας είναι η ενδυνάμωση του ενεργητικού του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα, έχουμε λάβει προβλέψεις ύψους €3,5 δισ. τα προηγούμενα 3 τρίμηνα ενσωματώνοντας την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των NPE κατά €4,4 δισ. την ίδια περίοδο και έχουμε αυξήσει το δείκτη κάλυψης των NPE σε 49%, αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως.

Οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση, μαζί με τις εν εξελίξει δράσεις ανάκτησης/αναδιάρθρωσης, την αναβάθμιση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 2018, καλύπτουν τις εποπτικές συστάσεις και την ανατροφοδότηση από τους εποπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, είτε μέσω των Δειγματοληπτικών Ελέγχων (επί χαρτοφυλακίου δανείων ύψους €13,5 δισ.) είτε μέσω αξιολόγησης συλλογικών προβλέψεων (επί χαρτοφυλακίου δανείων ύψους €39,2 δισ.).

Πολλές ενέργειες του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 2018 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ επιδιώκουμε την αποφασιστική διαχείριση του ενεργητικού μας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και τη βελτίωση διατηρήσιμης απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη μείωση του κόστους και δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, το οποίο πρέπει να αποφέρει 3ετείς περικοπές περίπου €200 εκατ. μέχρι το τέλος του 2020 (ήδη €86 εκατ. ενεργειών έχουν ληφθεί).

Είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με την αύξηση παραγωγής νέων δανείων στα €3,1 δισ. το 2018 από €2,7 δισ. το 2017, με την παραγωγή του 1ου 6μήνου 2018 να είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει τεθεί.

Τα αποτελέσματα του 1ου 6μήνου αποδεικνύουν την προσπάθεια της Τράπεζας Πειραιώς να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα θέματα των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και στην ανάκαμψη της Τράπεζας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας.»...


Δεν υπάρχουν σχόλια: