27.2.13

Με ένα πάκο χαρτιά και παράβολα για τη ρύθμιση...

Με ένα βουνό χαρτιά πρέπει να προσέλθουν στις Εφορίες όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Την ώρα όμως που θα δηλώνουν αδυναμία πληρωμής για να λάβουν το «πράσινο φως» από τον έφορο να αποπληρώσουν με δόσεις, πρέπει να έχουν μαζί τους μετρητά για να...
πληρώσουν το πλήθος των παραβόλων που απαιτούνται.

Διευκρινίσεις

Με την εγκύκλιο, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν το αίτημά τους για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και τις διαδικασίες για την αύξηση των αριθμών των δόσεων, ενώ ανοίγει «παράθυρο» για αύξηση των δόσεων έως και 48. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι ο υπό εξέταση φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει την πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη, το πρωτότυπο παράβολο, το ειδικό κατά περίπτωση έντυπο συμπληρωμένο και την άποψη του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου επί του σχετικού αιτήματος, αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή, πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία.

Για να ελπίζει σε ρύθμιση με δόσεις της οφειλής του ο φορολογούμενος, οφείλει οπωσδήποτε να έχει ήδη πληρώσει το προβλεπόμενο παράβολο. Εάν μάλιστα υπάρχει αίτημα διευκόλυνσης, μέρος των οποίων ρυθμίζεται πρώτη φορά, άλλο δεύτερη φορά και ένα μέρος τρίτη φορά, χρειάζεται να καταβληθεί διαφορετικό παράβολο για την κάθε ρύθμιση.

Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ρυθμισμένο το χρέος, ακόμα και αν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, είναι να έχει πληρωθεί η πρώτη δόση εντός ενός τριμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Για την επανεξέταση αιτήματος διευκόλυνσης (αύξηση δόσεων έως και 48) απαιτείται να υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής της μηνιαίας δόσης. Η εν λόγω οικονομική αδυναμία μπορεί να είναι διαρκής (να υπήρχε δηλαδή και πριν από τη χορήγηση της πρώτης διευκόλυνσης) ή να υπάρχει μεταγενέστερη μεταβολή των οικονομικών δεδομένων.
ΑΛ. ΚΛ.
enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: