1.9.10

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ...


Σας πληροφορούμε ότι η ΕΡΤ-ΑΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών υγιεινής χρήσης, ως εξής :
-Χαρτί WC δίφυλλο επαγγελματικό λευκού χρώματος 700 gr.
1.600 συσκευασίες Χ 10 ρολά = 16.000 ρολά των 700 gr.
-Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκού χρώματος extra κιβώτιο 20 πακέτων των 400 φύλλων
400 κιβώτια...

Χ 20 πακέτα των 400 φύλλων = 8.000 πακέτα

- Κρεμοσάπουνο χεριών αρωματικό 5 λίτρων

700 τεμάχια των 4 λίτρων = 2.800 λίτρα

Όλα τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας και να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής .

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στον πρόχειρο διαγ/σμό μπορείτε να υποβάλλετε α) τις προσφορές σας (τεχνική και οικονομική) σε δύο (2) αντίγραφα, σφραγισμένες. σε χωριστούς φακέλους .

Στην συνέχεια και οι δύο φάκελοι να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς και να σταλούν στην Δ/νση Προμηθειών και Διαχ/σης της ΕΡΤ-ΑΕ (Μεσογείων 432-Αγ.Παρασκευή) το αργότερο μέχρι την 08/09/10 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού).

Με την κατάθεση των προσφορών είναι απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων

Οι προσφορές σας θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ 60 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού.

Η πληρωμή θα γίνει εντός 90-120 ημερών από την παράδοση, συνοδευόμενης από τιμολόγιο και πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, χωρίς ελλείψεις ή παρατηρήσεις .

Στην προσφορά σας θα αναφέρεται αν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. διαφορετικά θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται.

Είναι δυνατή η αυξομείωση των υπό προμήθεια ποσοτήτων έως 50%.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος των προς προμήθεια ειδών σε πλήρεις ποσότητες .

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και η παράδοση να είναι ελεύθερη στις αποθήκες της ΕΡΤ ΑΕ.

Οι παραδόσεις των υλικών κατ΄ είδος μπορεί να είναι τμηματικές μετά από συννενόηση με την αρμόδια Δ/νση, λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου της ΕΡΤ ΑΕ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή και η ετήσια δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 35.000,00 EURO συμπ/νου Φ.Π.Α.

mediablog

Δεν υπάρχουν σχόλια: