10.5.21

Διαγωνισμός 7,6 εκατ. ευρώ για τη διανομή του Τύπου...


Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη διανομή του επαρχιακού Τύπου. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να διαθέσει μέσα στην τριετία ποσό 7.688.000 ευρώ για τη διακίνηση του επαρχιακού Τύπου και ενώ πλέον τα... περισσότερα πράγματα γίνονται από τα ψηφιακά Μέσα. 

Η Προεδρία της Κυβερνήσεως ενέκρινε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυδρομικής διακίνησης (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή) εντύπων (εφημερίδων) στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας για περίοδο δύο ετών.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.688.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβερνήσεως με 961.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος, 3.844.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022 και 2.883.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2023. Επί εποχής Μνημονίων η ενίσχυση αυτή είχε καταργηθεί, καθώς πήγαινε στα ΕΛΤΑ, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να την επαναφέρει...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: