1.4.10

«Ψαλίδι» στις δαπάνες ...

Δέκα αυστηρές... εντολές δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος το συμμάζεμα των δαπανών καθώς τίθεται εν κινδύνω ακόμη και η καταβολή των μισθών του προσωπικού. Μάλιστα, σύμφωνα με την πιο αυστηρή από τις εντολές, οι φορείς καλούνται να ρευστοποιήσουν τα αποθεματικά τους (καταθέσεις, ομόλογα, ακίνητα κ.λπ.) αν δεν τους φθάνουν τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Κι αυτό καθώς δεν...
προβλέπεται αύξηση των πιστώσεων.

Οι εντολές περιέχονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, από την οποία εξαιρούνται μόνο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

«Στις περιπτώσεις που τα εγκριθέντα κονδύλια για μισθοδοσία δεν επαρκούν, η συμπλήρωσή τους θα γίνει από τα ίδια έσοδα του φορέα ή τα αποθεματικά του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών ζητά τη δραστική περιστολή των λειτουργικών δαπανών κάνοντας συστάσεις, μεταξύ των άλλων, για οικονομία στη χρήση κινητών τηλεφώνων και κλιματιστικών.

Εξάλλου, θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένος ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών δημοσίων σχέσεων.

Μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι όχι μόνο ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν τα προϋπολογισμένα κονδύλια, αλλά παράλληλα σημειώνεται πως η εγγραφή επιχορηγήσεων «δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην την υποχρέωση καταβολής τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσω της εγκυκλίου συστήνεται στις διοικήσεις των φορέων «να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων».

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων δεν επιτρέπεται.

2. Η εγγραφή πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό για επιχορήγηση φορέων, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και υποχρέωση καταβολής τους. Για την είσπραξή τους από το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο θα λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός διάθεσής τους και οι επιμέρους ανάγκες που θα καλυφθούν, έπειτα από συνεκτίμηση της οικονομικής κατάστασης των υπό επιχορήγηση φορέων.

3. Οι αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό των επιχορηγούμενων φορέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε παρόμοιο προσωπικό του εποπτεύοντος υπουργείου των ιδίων κλάδων, κατηγοριών και κλιμακίων, πλην των περιπτώσεων ειδικών μισθολογίων (ερευνητών, εμπειρογνωμόνων κ.λπ.).

4. Κονδύλια που χορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για μισθοδοσία προσωπικού, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διατεθούν για πρόσθετες αμοιβές αν δεν έχει εξασφαλισθεί η πλήρης και σε ετήσια βάση πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Στις περιπτώσεις που τα εγκριθέντα κονδύλια για μισθοδοσία δεν επαρκούν, η συμπλήρωσή τους θα γίνει από τα ίδια έσοδα του φορέα ή τα αποθεματικά του.

5. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων θα πρέπει να μειωθούν και να περιοριστούν στις απόλυτα επιβεβλημένες και σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες.

6. Οι λειτουργικές δαπάνες και προμήθειες θα πρέπει να συγκρατηθούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και να μειωθούν με τη λήψη διοικητικών ή άλλων δραστικών μέτρων. Συστήνεται περιορισμός δαπανών σταθερής τηλεφωνίας, δαπανών κινητής τηλεφωνίας, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, έλεγχος διάθεσης αναλώσιμων υλικών, ορθολογική διαχείριση του χρόνου λειτουργίας της θέρμανσης και του κλιματισμού, αυστηρός έλεγχος και εντός των ορίων διάθεσης των πιστώσεων για πραγματοποίηση δαπανών δημοσίων σχέσεων. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη έγκαιρης καταβολής των δαπανών για παροχή υπηρεσιών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).

7. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλάβει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των φορέων που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό. Ετσι, οι διοικήσεις οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων.

8. Ζητείται η συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και σε περίπτωση αποκλίσεων στο σκέλος των εσόδων, οι διοικήσεις θα πρέπει να προχωρούν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού τους, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα τα έξοδα και να μη δημιουργούν ελλείμματα.

9. Οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή και να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Κάθε τροποποίηση πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση.

10. Αν στην αρχή του χρόνου δεν έχει εγκριθεί ο εμπρόθεσμα υποβληθείς προϋπολογισμός τους, τότε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους μπορούν να εκδίδονται αποφάσεις υπερωριακής απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των αντίστοιχων πιστώσεων του 2009.

Κώστας Τσαχάκης ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: