27.2.10

Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να απονείμει ελληνική ιθαγένεια στους αλλοδαπούς...


Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών & άλλες ρυθμίσεις».
Με τις διατάξεις του, επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας τέκνων αλλοδαπών υπό προϋποθέσεις.
Προσδιορίζονται ακόμη οι προϋποθέσεις που..
πρέπει επιπροσθέτως να πληρούνται, προκειμένου ο αλλοδαπός που το επιθυμεί να γίνει Ελληνας πολίτης με πολιτογράφηση, ενώ επαναπροσδιορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρέχεται επιπλέον το δικαίωμα του εκλέγειν σε ομογενείς και λοιπούς αλλοδαπούς υπό προϋποθέσεις, ενώ δίνεται το δικαίωμα εκλογής ως δημοτικών συμβούλων υπό την προϋπόθεση της ηλικίας των 21 ετών και της επαρκούς γνώσης των ελληνικών.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί την επόμενη εβδομάδα προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σύμφωνα με το σχέδιο:

- Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε τρία έτη από τη γέννηση.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν από τη συμπλήρωση της πενταετούς νόμιμης διαμονής και από τους δύο γονείς στη χώρα, η κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής και του δεύτερου γονέα, το δε τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την υποβολή τους.

- Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης με κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς του μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης και μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και αίτησης.

- Πριν από τη διενέργεια της εγγραφής στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση.

Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας.

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης.

- Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Ελληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει μεταξύ άλλων να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πρέπει:

Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (για τη διακρίβωση, συνεκτιμώνται ιδίως στοιχεία όπως η εξοικείωση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητά του, τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητές του, ενδεχόμενη φοίτησή του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός του δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη, η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεών του προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση).

Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ειδική βαρύτητα στην εκτίμηση περί υιοθέτησης της ελληνικής πολιτικής ταυτότητας έχουν η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωματεία όπου συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με δικαίωμα ψήφου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα, η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι Έλληνας πολίτης, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομίμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών:

α. Είναι κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου και έχουν συμπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

β. Είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας

γ. έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων

δ. Είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ε. είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών

στ. Εχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειάς τους συμπεριλαμβανομένων, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

ζ. Είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή.

η. Εχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα, η οποία πιστοποιείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρχής, που τα εξέδωσε.

Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ν.Δ.: Κίνδυνος να γίνουμε πόλος έλξης μεταναστών

Την πιθανή ανάδειξη της Ελλάδας σε πόλο έλξης μεταναστών, μέσω της διευκόλυνσης απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπει το σχέδιο νόμου της ελληνικής κυβέρνησης, έθιξε, με παρέμβασή του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Παπανικολάου.

Ο κ. Παπανικολάου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σηματοδοτεί παράλληλα την απόδοση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής και τόνισε ότι η ρύθμιση αυτή στέλνει λάθος μήνυμα στις χώρες προέλευσης που θα αντιλαμβάνονται την Ελλάδα ως τον πλέον εγγυημένο τόπο απόδοσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: