25.4.09

Πρόγραμμα e-security: Όροι και προϋποθέσεις...

Από τις 7 Μαΐου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα E - security που αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.500.000 αφορούν στη δημόσια δαπάνη.
Ειδικότερα, η δράση επιχορηγεί επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κ.λπ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα...
παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για την επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής από το διαδικτυακό τόπο της δράσης. Για τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο της δράσης.

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου ψηφιακής ασφάλειας ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες τον ολοκληρωμένο φάκελο αίτησης. Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 22 Απριλίου 2009. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 και ώρα 12:00 μ.
Όροι και προϋποθέσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν από την 01/01/2008.

* Ως ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

* Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ (Παράγραφος 7) του Οδηγού Υποβολής.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.

* Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Παράγραφος 8) του Οδηγού Υποβολής.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης και με τον ίδιο τρόπο όπως στην παραπάνω περίπτωση.

* Η επιχείρηση εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης προϋπόθεσης παρατίθενται από την επιχείρηση στοιχεία για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη. Εφόσον δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία, τότε παρατίθενται στοιχεία των δύο τελευταίων οικονομικών ετών.

* Η επιχείρηση απασχολεί κατ' ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων - του/ων μετόχου/ων - του/ων εταίρου/ων.

Οι ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπολογίζονται σε 12μηνη βάση. Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ισοδυναμεί με έναν εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται πλήρως (οκτάωρο) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (12 μήνες). Σε περίπτωση κατά την οποία στην επιχείρηση απασχολούνται εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή και εποχιακοί, τότε για τους εργαζόμενους αυτούς ο υπολογισμός γίνεται σε κλάσμα ΕΜΕ.

* Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

* Η επιχείρηση τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).

* Η επιχείρηση ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με βάση τα οριζόμενα στη σύσταση της επιτροπής 2003/361/Ε.Κ.

Για την κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

** Η επιχείρηση να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους.

** Η επιχείρηση να έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ.

* Η αξία κτήσης του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστημένος στην Επιχείρηση (εξοπλισμός & λογισμικό) και αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης θα πρέπει κατ' ελάχιστο να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Ύψος και είδος ενίσχυσης

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.500.000 αφορούν στη δημόσια δαπάνη.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 70.000 ευρώ και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε 5.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες, σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης και την υφιστάμενη υποδομή σε ΤΠΕ.

Τι χρηματοδοτείται

* Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: Εξοπλισμό Ασφαλείας, Εξοπλισμό Δικτύου, Εξοπλισμό Backup / Data recovery και Εξοπλισμό Ελέγχου Πρόσβασης χώρου.

Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού θα είναι από 20% και δε δύναται να ξεπερνά το 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού Ελέγχου Πρόσβασης χώρου δε δύναται να ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

* Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει: Τυποποιημένο Λογισμικό Ασφαλείας - Προστασίας, Λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών, Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για Ασφάλεια, Λογισμικό για Backup / Data Recovery και Λογισμικό κρυπτογράφησης.

Το ύψος των δαπανών του λογισμικού θα είναι από 20% και δε δύναται να ξεπερνά το 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το Κόστος Παραμετροποίησης του τυποποιημένου Λογισμικού δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

* Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση, Υπηρεσίες Ελέγχων, Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Πολιτικής Ασφάλειας, Υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων και Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου.

Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών θα είναι από 10% και δε δύναται να ξεπερνά το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης του έργου δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Πληροφορίες

Αρμόδιος φορέας: Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Χειριστής: Γραφείο Αρωγής της δράσης e-Security

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 105 61

Τηλέφωνο: Δευτέρα - Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00 - 20:00

801-11-71500 (για κλήσεις από σταθερά)

210-8099613 (για κλήσεις από κινητά)
Από www.hellenicbusiness.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: